,,W oczekiwaniu na salę gimnastyczną... POZNAJ MISTRZA
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Procedura zwolnień z wychowania fizycznego

 

Procedura zwolnień z wychowania fizycznego

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ 

Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

w P.S.P im. Mari Skłodowskiej- Curie w Wysokim Kole

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1534,
z późn. zm.)

§4.1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej,  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

 

Procedura postępowania. 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice poprzez dokonanie umotywowanego usprawiedliwienia. Rodzice mogą zwolnić pisemnie ucznia na maksymalnie 1 tydzień, przy czym łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni w semestrze.

3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

4. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

5. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nieobejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z wnioskiem (zał.1) u wychowawcy klasy. W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.

6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego,             w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

7. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice. Składają wniosek* do dyrektora szkoły ( u wychowawcy klasy), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

8. Wniosek należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 10 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 10 lutego danego roku szkolnego. W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają wnioski poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

9. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

10. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia u wychowawcy klasy.

11. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji  zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.

12. W przypadku decyzji odmownej rodzice mogą się odwołać za  pośrednictwem dyrektora do Kuratora Oświaty.

13. O zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

14. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

15. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.

16. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia** rodziców złożonego w u wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

17. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.

18. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

19. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

20. Procedura obowiązuje od 02.01.2024 r.. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas zebrań, uczniowie na najbliższych lekcjach przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Procedurę wprowadzono na mocy Zarządzenia nr 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole z dnia 02.01.2024 r.

 

*wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do procedury

**wzór oświadczenia rodziców stanowi załącznik nr 2 do procedury

*** wzór decyzji zwalniającej ucznia z zajęć WF-u stanowi załącznik nr 3

 

 

 

Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnień z wf

 

Wysokie Koło, …………………………..

 

Dyrektor

PSP im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wysokim Kole

 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Proszę o zwolnienie mojego syna/córki…………………………………………………………….

ur. …………………………………….. , ucznia / uczennicy klasy …………………………....… z wykonywania  określonych  ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego /  realizacji   zajęć wychowania   fizycznego w okresie:  - od  dnia ………………….. do dnia …………............... - na okres I lub II półrocza roku szkolnego 20…….. / 20……. z powodu ……………………………………………………………………………………………………....

 

 

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

 

  

……………………………………………

              (podpis rodzica)

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do procedury uzyskiwania zwolnień z wf

 

 

 

Wysokie Koło, ……………………

 

………………………………………………………

      Imię i nazwisko rodzica                                                     

………………………………………………………

 

……………………………………………………….

                    Adres/telefon

                                                           Dyrektor

                                                                        

 

W związku ze zwolnieniem syna/ córki* …..……………………….…………………. ucz. kl. ……. w okresie od ………………..…………….…..… do ……….………………..…………. z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/ córki*               z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej/ostatniej lekcji. W innym przypadku uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna*    w tym czasie poza terenem szkoły.

 

…………………….………………………             (czytelny podpis rodzica)

 

Decyzja dyrektora szkoły:

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*

Uwaga: W czasie, gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły.

                                                             ………….………………………….

                                                                     (data, podpis dyrektora)

 

 

 

Załącznik nr 3 do procedury uzyskiwania zwolnień z wf

 

Wysokie Koło, ………………

 

P. imię i nazwisko Rodzica

Adres zamieszkania

                               

DECYZJA NR …../20…..

 

 Na podstawie § 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.                w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1943, z późn. zm.)

postanawiam

 

zwolnić  /imię i nazwisko/…, ucznia   kl. ……. PSP im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wysokim Kole                 z wykonywania ćwiczeń na  zajęciach wychowania fizycznego/ realizacji zajęć wychowania fizycznego od  ……….  do ……………. .

 

Uzasadnienie

 

Decyzja została podjęta na podstawie opinii lekarza stwierdzającego ograniczone/ brak możliwości uczestnictwa ucznia   ……/imię i nazwisko/………….  na zajęciach wychowania fizycznego.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do wiadomości:

1. adresat

2. nauczyciel w-f

3. a/a

 

Rozporządzenie wychowanie fizyczne.docx

        •  

 

Data dodania: 2024-01-02 10:04:56
Data edycji: 2024-02-20 10:13:16
Ilość wyświetleń: 147

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć...

Maria Skłodowska-Curie
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej