,,W oczekiwaniu na salę gimnastyczną... POZNAJ MISTRZA
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Procedura postępowania w przypadku trudnych zachowań dziecka stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU TRUDNYCH ZACHOWAŃ DZIECKA STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA WŁASNEGO ORAZ INNYCH NA TERENIE PSP im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wysokim Kole

 1. Podstawa prawna:
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082
  z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280);

 

 1. Cele procedury:
 2. usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych przedszkola
  w sytuacjach trudnych;
 3. zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych, poprzez wskazanie działań profilaktycznych;
 4. eliminowanie u dzieci negatywnego obrazu samego siebie, stwarzanie poczucia pewności siebie, zapewnianie równowagi emocjonalnej;
 5. ułatwienie nawiązywania kontaktów społecznych;
 6. ustalenie zasad reagowania na zachowania niepożądane;
 7. wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanka.
 • Zakres procedury.

Niniejsza procedura reguluje zasady postępowania w przypadku niebezpiecznego zachowania dziecka stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych w PSP i m. Marii Skłodowskiej- Curie w Wysokim Kole

 

 1. Przez zachowania niebezpieczne dziecka należy rozumieć w szczególności:
  1. ucieczkę - tj. samowolne oddalenie się od grupy;
  2. zachowania agresywne - np. bicie, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, niszczenie mienia;
  3. samouszkodzenia - np. uderzanie głową o ścianę,
  4. groźby - dziecko grozi werbalnie lub niewerbalnie za pomocą gestów, że zrobi krzywdę innej

 

 1. Postępowanie w sytuacji wystąpienia zachowania niebezpiecznego.
  1. Każdy nauczyciel oraz inny pracownik przedszkola czy szkoły zobowiązany jest do przeciwstawiania się niebezpiecznym zachowaniom ze strony dzieci.
  2. Nauczyciel, w trakcie sytuacji niepożądanej związanej z niewłaściwym zachowaniem dziecka lub tuż po jego zakończeniu reaguje na nią natychmiast, informując dziecko, że określone zachowanie jest niewłaściwe.
  3. Nauczyciel podejmuje bezpośrednią rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu przekazania informacji dotyczących nieprawidłowych zachowań dziecka.
  4. Jeżeli niepożądane zachowanie dziecka ma charakter incydentalny, kontakt nauczyciela z rodzicami jest jednostkowy i następuje w relatywnie krótkim czasie od pojawienia się zachowania niepożądanego, np. tego samego dnia, w trakcie odbierania dziecka z przedszkola czy szkoły.
  5. Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniu
   i o perspektywie konsekwentnych reakcji na potencjalnie pojawiające się ponownie tego typu zachowania, zarówno w Placówce (ze strony nauczyciela), jak i poza jego terenem (ze strony rodziców lub prawnych opiekunów).
 2. W przypadku powtarzających się nieprawidłowych zachowań dziecka informacja przekazywana jest zarówno rodzicom (prawnym opiekunom), jak i dyrektorowi Szkoły (a w przypadku jego nieobecności - osobie go zastępującej), który powołuje zespół kryzysowy.
 3. Podejmując interwencję wobec dziecka przejawiającego niebezpieczne zachowania, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa i opieki wszystkim wychowankom, a także sobie. Nauczyciel w takiej sytuacji prosi o pomoc innego pracownika. Osobie podejmującej interwencję wobec dziecka przejawiającego niebezpieczne zachowania towarzyszy zawsze druga osoba.
 4. Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi itp.
 5. Zespół, o którym mowa w pkt 6, przeprowadza następujące działania:
  1. jedna osoba wyprowadza dziecko z sali i podejmuje próby uspokojenia dziecka (strategie behawioralne),
  2. jeżeli nie da się wyprowadzić dziecka z sali, a jego zachowanie bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu innych dzieci, to grupa wychodzi do innej
 6. Reakcja wobec przejawów zachowań niebezpiecznych powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju dziecka.
 7. Jeśli dziecko zachowuje się w sposób, który może wyrządzić sobie i innym krzywdę, a interwencja słowna nie przynosi rezultatów, osoba podejmująca działania interwencyjne może podjąć interwencję fizyczną wobec dziecka polegającą na przytrzymaniu, aby nie oddaliło się samowolnie ze szkoły czy przedszkola i nie zrobiło krzywdy sobie i nikomu innemu. O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować dyrektora Szkoły.
 8. Dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach dopóki nie będzie w stanie zachowywać się spokojnie i współpracować z innymi (dziecko jest w stanie wykonywać proste polecenia i odpowiadać na proste pytania).
 9. Pracownik szkoły/przedszkola towarzyszy dziecku dopóki nie będzie ono mogło przebywać z innymi dziećmi i nauczycielem w grupie.
 10. Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza agresywny wychowane, informuje o zdarzeniu wychowawcę.
 11. Dyrektor lub inna osoba zawiadamia rodziców o incydencie.
 12. Jeśli nie ma kontaktu z rodzicami, dyrektor może powiadomić służby alarmowe np. pogotowie ratunkowe /tel. 112/.
 13. Interwencja fizyczna lub wezwanie służb alarmowych stosowane są w ostateczności (dziecko nie reaguje na próby uspokojenia, przejawia wzmożone pobudzenie nerwowe, a jego zachowania niebezpiecznie nasilają się).
 14. Jeśli zachowanie wychowanka wiąże się z uszkodzeniem ciała innego dziecka, nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców dziecka poszkodowanego
  o zaistniałej sytuacji.
 15. Jeśli dziecko zagraża innym dzieciom i pracownikom, rodzice mają obowiązek odebrać dziecko ze szkoły.
 16. Po każdym przypadku powtarzających się sytuacji pedagog czy wychowawca przy udziale nauczycieli przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka przejawiającego zachowania zagrażające bezpieczeństwu, z przebiegu których spisany zostaje protokół zdarzenia.

 

 1. Rozpoznanie przyczyn i źródeł mających wpływ na zachowania dziecka, wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka.

 

Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów dziecka, tj.:

 1. ustala wspólnie z dziećmi zasady zachowania w formie kodeksu grupowego obowiązującego w szkole/przedszkolu, przypomina je i regularnie odwołuje się do nich w codziennych sytuacjach;
 2. doprowadza do rozwiązania konfliktu między dziećmi poprzez opis zdarzenia przez obydwie strony, nazwanie emocji, podjęcie próby negocjowania rozwiązania;
 3. ustala z rodzicami system motywacyjny w grupie;
 4. obserwuje zachowania dziecka w celu egzekwowania ustaleń i zapewnienia bezpieczeństwa innym dzieciom;
 5. dokonuje wstępnej diagnozy i ustalenia przyczyny powtarzających się zachowań niepożądanych na podstawie poczynionych obserwacji i rozmów z rodzicami;
 6. w przypadku powtarzających się sytuacji kryzysowych organizuje - za zgodą rodziców  - obserwację zachowania dziecka, sytuacji wychowawczej w grupie przez psychologa, który formułuje środki zaradcze do dalszego postępowania;
 7. podejmuje działania w toku bieżącej pracy mające na celu eliminację trudności
  i  rozwiązanie problemów dziecka;
 8. informuje rodziców o zadaniach wychowawczych realizowanych w przedszkolu,
  o sukcesach i kłopotach ich dziecka, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka i łagodzenia trudności, na jakie ono natrafia;
 9. w razie konieczności, zgłasza dyrektorowi potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; dyrektor na wniosek nauczyciela organizuje dziecku odpowiednią formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

 

 1. W przypadku powtarzających się zachowań niebezpiecznych i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze, nauczyciel podejmuje ścisłą współpracę
  z rodzicami (opiekunami trawnymi) dziecka.
 2. Podczas rozmowy indywidualnej nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na eliminację niepożądanych zachowań dziecka.
 3. Nauczyciel określa kierunki pracy z dzieckiem, które omawia wspólnie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 4. Nauczyciel zachęca rodziców (prawnych opiekunów) do stosowania wypracowanych wspólnie metod wychowawczych w domu rodzinnym; wspomaga rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem, m.in. poprzez doradztwo w zakresie praktyk wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich zabaw i ćwiczeń do realizacji w środowisku rodzinnym, przekazanie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę.
 5. Jeśli zachowanie dziecka nie ulega poprawie, nauczyciel lub dyrektor prosi rodziców o udanie się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu zdiagnozowania dziecka.
 6. W przypadku nieskuteczności podejmowanych przez szkołę/ przedszkole działań
  i niemożliwości przezwyciężenia    trudności wychowawczych, nauczyciel przedstawia sytuację problemową dziecka na Radzie Pedagogicznej.
 7. W razie niemożliwości przezwyciężenia w dłuższym okresie trudności wychowawczych, w szczególności jeśli trudne zachowanie dziecka powoduje stałe zagrożenie dla wychowanków, a ze strony rodziców dziecka brak jest stałej współpracy i obserwuje się inne zaniedbania obowiązków rodzicielskich, na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor rozważa poinformowanie o sytuacji Sądu Rodzinnego.
 8. Zespół, o którym mowa w rozdz. IV pkt 6, organizuje spotkania z obojgiem rodziców dziecka (opiekunem prawnym) przynajmniej 1 raz w tygodniu w celu omówienia bieżących zachowań dziecka w przedszkolu, szkole i w domu oraz ustalenia planu dalszych działań.

 

 • Działania profilaktyczne przedszkola.

 

 1. Szkoła realizuje roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej,
  w którym uwzględnione są prawa dziecka oraz obowiązujące w społeczeństwie wartości i normy zachowania.
 2. Na początku roku szkolnego wychowawcy grup omawiają z rodzicami wszystkich dzieci wzajemne relacje między przedszkolem/ szkołą
   a środowiskiem rodzinnym dziecka, przedstawiają prawa i obowiązki
   w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności za zachowanie dziecka.
 3. Nauczyciele realizują zajęcia na temat wartości, stwarzają sytuacje edukacyjne, wykorzystując aktywizujące metody pracy, dzięki którym dzieci poznają wartości, uczą się je rozumieć i stosować.
 4. Nauczyciele tworzą klimat wychowawczy zapewniający dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.
 5. Nauczyciele poprzez zabawy kształtują inteligencję emocjonalną w zakresie rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi; kształtują świadomość siebie – swoich zainteresowań, upodobań, woli, wzmacniają samoocenę, uczą zasad przebywania  w grupie, zachęcają do wyzwań i podejmowania zadań.

 

 • Osoby podlegające procedurze.

 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są dyrektor, nauczyciele i pracownicy  PSP im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wysokim Kole

oraz rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie.

 

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. Niniejsza procedura podlega zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.
 2. Z procedurą zostaną zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola/szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie)wychowanków.
 3. Procedura podlega umieszczeniu na stronie internetowej przedszkola i może być udostępniona do wglądu w siedzibie placówki.
 4. Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców.
 5. Procedura obowiązuje od dnia 01.10.2023 r.

Procedury dziecko trudne.docx

Data dodania: 2023-11-03 07:47:07
Data edycji: 2023-11-03 07:53:08
Ilość wyświetleń: 369

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć...

Maria Skłodowska-Curie
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej